Den senaste 67:e volymen i skriftserien Scandinavian Studies in Law behandlar ämnet djurrätt, ett växande rättsområde.
I svensk lagstiftning har frågor om djur traditionellt hittats inom mer etablerade rättsområden som i exempelvis egendomsrätt, där djur klassas som saker eller lösören. Allt fler forskare ser idag dock djurens juridiska status som en separat juridisk fråga.
Volymen innehåller artiklar som behandlar ämnet ur olika perspektiv, från analys av gällande djurlagstiftning i Norden till den filosofiska granskningen av idén om djurens rättigheter.

Skriftserien Scandinavian studies in law ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Studies in Law, en stiftelse kopplad till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

På webbsidan scandinavianlaw.se/ finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957.