Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek

Viktiga rättskällor bevaras för eftervärlden.

I samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur håller Sjörättsinstitutet på att bygga upp en digital version av Sjörättsbiblioteket.
Äldre nordiska sjö- och transporträttsliga verk skannas in och tillgängliggörs.

Institutet skannar även in äldre årgångar av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND) med ambitionen att digitalisera samtliga årgångar från 1900-2017. På detta sätt kan juridiskt källmaterial av stort värde för forskare och praktiskt verksamma jurister på området bevaras åt eftervärlden.

De tillgängliggjorda verken finns samlade på Sjörättsinstitutets hemsida under fliken Bibliotek.

Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt, beläget i Juridiska institutionens lokaler. Stockholms universitet, driver hemsidan Sjörättsbiblioteket samt dess engelskspråkiga motsvarighet Maritime Law Library. Avsikten med hemsidan är att förmedla information om institutets verksamhet och forskning