En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker vilka möjligheter det finns i svensk rätt för en skadelidande att kräva ersättning enligt både avtalsrätt och skadeståndsrätt med tonvikt på möjliga alternativa vägar till skadestånd. Huvudsakligt fokus är skadeståndsanspråk i avtalsförhållanden och kontraktskedjor. Boken spänner över ett brett fält av olika rättsområden och tar upp flera centrala skadeståndsrättsliga teman som exempelvis culpaansvar, strikt ansvar och produktansvar.

Stina Bratt har utforskat olika argumentationsvägar för att fastställa rätten till skadestånd, både inom och utanför avtal. Hon har här funnit att den som drabbas av en skada ofta kan välja flera anspråksvägar, men att det finns olika faktorer i varje enskilt fall som påverkar vilka skadeståndsregler som är tillämpliga. Slutsatsen som dras i avhandlingen är att det saknas en övergripande regel om valet av skadeståndsregel, vilket gör att flera olika lösningar kan tillämpas.

Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, lagstiftare och rättstillämpare som särskilt intresserar sig för allmänna förmögenhetsrättsliga frågor och som kommer i kontakt med frågor som berör skadestånd.

Stina Bratt, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, disputerade den 28 april med avhandlingen Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten (Jure förlag).