Prioritet och avtal : intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens av Sara Göthlin, Stockholms universitet (Jure).
Ett intercreditoravtal är en överenskommelse mellan olika långivare som reglerar rangordningen av fordringar i händelse av att låntagaren går i konkurs. I avhandlingen analyseras strukturen och funktionen hos dessa avtal, samt de förutsättningar som krävs för att avtalen ska gälla vid insolvens. Internationellt finns en omfattande juridisk litteratur om intercreditoravtal, dock tidigare sparsamt behandlat i svensk doktrin.
Sara Göthlin disputerade den 2 juni.


Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet av Tim Holappa, Stockholms universitet.
Rätten till bostad är en mänsklig rättighet, stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Trots detta är många drabbade av hemlöshet i dagens Sverige. I avhandlingen studeras det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad för de som inte har möjlighet att ordna bostad själva. En slutsats som dras är att den rättsliga regleringen är vag och bristande, vilket innebär att det saknas ett heltäckande socialt skyddsnät avseende rätten till bostad.
Läs mer