Årtal inom parentes utgör bibliotekets tryckta bestånd.

Arbetsdomstolens domar (Årg 1 1929–)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (1998– )

Common Market law reports (Årg. 1 1962–2014)
Supplement : C.M.L.R. Antitrust Reports

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling  (1938–1981)

JK-beslut (1981–1997), från 1998 endast publicerade på webben

Justitieombudsmannen (1818–)

Kammarrättens årsbok (1925-1971)

Marknadsdomstolens avgöranden (1971/73–2014)
MD upphörde 1/9 2016.

Migrationsöverdomstolen : praxis (2010-)

Nordisk domssamling (Årg 1. 1959–)
Innehåller kortreferat (ett urval) av domar från de nordiska högsta domstolarna

Nordiske domme i sjøfartsanliggender (Årg 1 1900–årg 2017, 2020). Bara elektronisk utgivning från årg. 2018, se Nordisk skibsrederforening. Äldre årg. fritt tillgängliga på Sjörättsbiblioteket.

Norsk retstidende (Årg 79 1914–2015)
Innehåller de flesta rättsfallen från Høyesterett

Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (Årg 1 1876–)
Högsta domstolen (avgöranden 2003-)

Referat / Försäkringsdomstolen (1961-1978) 

Regeringsrättens årsbok (1909-2011)
 
Reports of judgments and decisions / European Court of Human Rights  (1961–)        
Innehåller ett urval domar från Europadomstolen

Rettens gang (Årg 19 1950 - Årg. 82 2013)
Innehåller ett urval domar från lagmans-, ting-, by- och herredsretterna

Revisorsnämndens praxis  (juli 1995/juni 1998–2004).
Fr.o.m. 1/4 2017 Revisorsinspektionen

Rättsfall, försäkring och skadestånd, RFS  (1982–2003)   
Referat av domar i försäkrings- och skadeståndsmål meddelade av HD, hovrätterna och olika nämnder.

Rättsfall från Bostadsdomstolen, RBD (1977–1994)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna, RF  (1988–1995)

Rättsfall från hovrätterna, RH (1980–)

Rättsfallsreferat från kammarrätterna (1977-1987)

Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD (2011- )

Ugeskrift for Retsvæsen (1867–)
Innehåller rättsfall från Højesteret och ett urval från landsretterna och Sø- och Handelsretten i Danmark