Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättsfallssamlingar

Årtal inom parentes utgör bibliotekets tryckta bestånd.

Arbetsdomstolens domar (Årg 1 1929–)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (1998– )

Common Market law reports (Årg. 1 1962–2014)
Supplement : C.M.L.R. Antitrust Reports

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling  (1938–1981)

Granskat och klart : beslut vid Granskningsnämndens sammanträden  (1994–)

 JK-beslut (1981–1997), från 1998 endast publicerade på webben

Justitieombudsmannen (1818–)

Kammarrättens årsbok (1925-1971)

Marknadsdomstolens avgöranden (1971/73–2014)
MD upphörde 1/9 2016.

Migrationsöverdomstolen : praxis (2010-)

Nordisk domssamling (Årg 1. 1959–)
Innehåller kortreferat (ett urval) av domar från de nordiska högsta domstolarna

Nordiske domme i sjøfartsanliggender (Årg 1 1900–)

Norsk retstidende (Årg 79 1914–2015)
Innehåller de flesta rättsfallen från Høyesterett

Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (Årg 1 1876–)
Högsta domstolen (avgöranden 2003-)

Referat / Försäkringsdomstolen (1961-1978) 

Regeringsrättens årsbok (1909-2011)
 
Reports of judgments and decisions / European Court of Human Rights  (1961–)        
Innehåller ett urval domar från Europadomstolen

Rettens gang (Årg 19 1950 - Årg. 82 2013)
Innehåller ett urval domar från lagmans-, ting-, by- och herredsretterna

Revisorsnämndens praxis  (juli 1995/juni 1998–2004).
Fr.o.m. 1/4 2017 Revisorsinspektionen

Rättsfall, försäkring och skadestånd, RFS  (1982–2003)   
Referat av domar i försäkrings- och skadeståndsmål meddelade av HD, hovrätterna och olika nämnder.

Rättsfall från Bostadsdomstolen, RBD (1977–1994)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna, RF  (1988–1995)

Rättsfall från hovrätterna, RH (1980–)

Rättsfallsreferat från kammarrätterna (1977-1987)

Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD (2011- )

Ugeskrift for Retsvæsen (1867–)
Innehåller rättsfall från Højesteret och ett urval från landsretterna och Sø- och Handelsretten i Danmark