Sett i ett femårsperspektiv var 2005 ett normalår för Advokatsamfundets disciplinnämnd. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet och varning utdelades i 20 ärenden. Totalt fällde disciplinnämnden i 79 ärenden advokater för något slags försummelse.

Under året inkom 546 anmälningar mot advokater, varav ett drygt 30-tal avsåg omprövningar av tidigare avgjorda ärenden. Antalet anmälningar minskade med knappt 8 procent från föregående år. Eftersom antalet advokater stadigt ökar, minskar dock andelen ledamöter som anmäls. Antalet anmälningar mot advokater legat på en i stort sett konstant nivå de senaste fem åren.

– Efter att nämnden år 2004 avgjort särskilt många ärenden har verksamheten under 2005 varit mer normal. Vi arbetar hårt med att minska handläggningstiderna i ärendena och har en ambition att under året minska balanserna rejält. Antalet anmälningar är fortfarande mycket litet i förhållande till antalet utförda advokatuppdrag, vilket är glädjande, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 618 ärenden under 2005. De flesta ärendena avgörs av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 153 ärenden. Av dessa fälldes advokaten i 79 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 31 ärenden.

Antalet advokatuppdrag i Sverige beräknas ha överstigit en halv miljon under perioden.

En advokat blev utesluten ur samfundet. Han hade tidigare tilldelats varning jämte straffavgift bl.a. för att han fortsatt att driva sin advokatverksamhet i ett aktiebolag som saknat förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot det allmänna. I uteslutningsärendet framgick att han fortsatt med detta. Därutöver hade han gjort sig skyldig till flera andra allvarliga brott mot god advokatsed, bl.a. underlåtit att avge slutredovisning till klient.

I fyra fall beslutades om varning med straffavgift. Dessa ärenden handlade bl.a. om allvarlig misskötsel av konkurser, allvarlig misskötsel av skadeståndsärende och upprättande av intyg med felaktigt innehåll samt underlåtenhet att lämna skattedeklarationer avseende ett flertal avgiftsperioder och betydande belopp.

I 16 ärenden utdelades varning. I ett fall hade advokaten försummat att i rätt tid överklaga en dom som innebar ett mycket långt fängelsestraff, i ett annat ärende hade advokaten vid upprepade tillfällen varit sen med att följa domstols förelägganden och i ett tredje fall hade advokaten utan giltigt skäl dröjt med att till sin försäkringsgivare anmäla stiftelses skadeståndsanspråk mot honom.

I de flesta ärenden som ledde till åtgärd mot advokaterna utdelades den mildaste påföljden, erinran (58).

Statistik över disciplinärenden 2005

Föregående års siffror anges inom parentes.

Inkomna disciplinärenden: 546 (591)

 Slutbehandlade ärenden

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

Totalt

153 (208)

465* (471)*

618* (679)*

* innefattar även ärenden som prövningsavdelningarna hänskjutit till disciplinnämnden

 Utgång

 

Beslut

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

 

Totalt

Uteslutning

1 (1)

1 (1)

Varning med straffavgift

4 (6)

4 (6)

Varning

16 (22)

16 (22)

Erinran

58 (77)

58 (77)

Uttalande

8  (16)

23 (26)

31 (42)

Ingen åtgärd

26 (32)

310 (320)

336 (352)

Avskrivning m.m.

3 (9)

39 (28)

42 (37)

Avvisning**

37 (45)

37 (45)

Till DN hänskjutna ärenden

93 (97)

93 (97)

** under rubriken avvisning redovisas avvisade omprövningsärendena. Dessa redovisades tidigare under rubriken avskrivning

Totalt antal

fällningar/uttalanden

 

87 (122)

 

23 (26)

 

110 (148)

 Advokatsamfundets styrelse:

Antal avskrivna ärenden i fråga om upptagande av ärenden mot advokat: 15 (9)Antal upptagna disciplinärenden mot advokat: 21 (15)

Allmänt om disciplinverksamheten

Ett disciplinärt ingripande föranleds i allmänhet av en anmälan från en klient eller annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden. Disciplinnämnden består av elva ledamöter, åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om beslutets innehåll, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. En prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan, i fall där en påföljd inte anses nödvändig, göra ett uttalande. Publicering av disciplinnämndens avgöranden sker i tidskriften Advokaten och på samfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se

 Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.