Enligt ett rambeslut i EU måste Sverige senast den 15 mars 2007 införa regler om förverkande av egendom som härrör från brottslig verksamhet. Regeringens förslag till hur detta ska göras presenterades under våren i en departementspromemoria (Ds 2006:15).

Förslaget innebär att polisen ges möjlighet att beslagta vinster från brott för att förhindra att de används i ny brottslighet. Vinsten behöver inte komma från det brott en person är dömd för. Reglerna ska enligt förslaget även kunna tillämpas mot närstående och den dömdes bolag. Utvidgat förverkande föreslås vid brott med minst sex års fängelse i straffskalan.

I sitt remissvar riktar Advokatsamfundet hård kritik mot förslaget. Samfundet avstyrker förslaget och anser att EU-beslutet ska ges en så begränsad implementering som det bara är möjligt. Framför allt vänder sig Advokatsamfundet mot att beviskravet vid utverkat förverkande satts lägre än vad som är normalt i brottmål. I remissvaret skriver man att det visserligen är en angelägen uppgift att bekämpa ekonomisk och annan grov brottslighet, men att kravet på en effektiv brottsbekämpning alltid måste vägas mot den enskildes rättssäkerhet.

Också Justitiekanslern kritiserar förslaget om utvidgat förverkande. JK ifrågasätter särskilt att regeringen vill gå längre än vad som krävs i rambeslutet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.