För att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnar brott av och mot närstående personer har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i SoL och brottsskadelagen. Ändringarna presenteras i ett meddelandeblad, som bland annat betonar kommunernas ansvar för att stödja barn som bevittnat brott.

Meddelandebladet behandlar ändringar i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och i brottsskadelagen (1978:413) som träder i kraft den 15 november 2006. Ändringar och tillägg
har gjorts i 5 kap. 11 § SoL och i 1, 4 a och 5 §§ brottsskadelagen.1

Meddelandebladet kan laddas hem från Socialstyrelsens hemsida.