Regeringens utredare, hovrättspresidenten Barbro Hegrelius Jonson, har överlämnat betänkandet ”Alternativ tvistelösning” (SOU 2007:26) till justitieminister Beatrice Ask. Hennes uppdrag var att hitta alternativa tingsrättsförfaranden vid dispositiva tvistemål och att se om användande av medling i tvistemål kan öka.

Hegrelius Jonson föreslår att medling regleras i en särskild lag om medling i allmän domstol, och att domstolarnas förlikningsverksamhet i dispositiva tvistemål i första hand ska ske genom medling. Medlingen kan ske i förtrolighet, och ett antal domare vid varje domstol utses till medlare.

Utredaren föreslår två alternativa förfaranden vid tvistemål.

Snabbrättegång innebär att en domare, efter parternas samtycke, avgör målet på egen hand. Snabbrättegången ska inom tre månader mynna ut i ett verkställbart avgörande.

Barbro Hegrelius Jonson föreslår också ett system med förhandsbeslut, ett förslag som innebär en fullständig nyhet i svensk rätt. Genom att vända sin till domstolen ska parterna inom några veckor kunna få ett förhandsbedömning av målets utgång av en erfaren domare. Parterna kan sedan acceptera detta avgörande eller lägga det till grund för förlikningsdiskussionen.