Regeringen har utsett vice överåklagare Jörgen Almblad till överåklagare med ansvar för resningsärenden. Samtidigt inrättas en ny funktion vid riksåklagarens kansli som bara ska handlägga resningsärenden.

Enligt riksåklagare Fredrik Wersäll är det viktigt att den som ansöker om resning kan känna att hans ansökan behandlas opartiskt. För att åstadkomma det ska den åklagare som handläggare en resningsansökan vid den nya funktionen inte tidigare ha haft någon befattning med det mål ansökan gäller.