I Grundlagsutredningens uppdrag ingår att utreda frågor om lagprövning och om det finns behov av en författningsdomstol.

Våren 2006 tillsattes en expertgrupp bestående av jurister och statsvetare under ledning av justitierådet Göran Regner. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har ingått i gruppen, vars huvudsakliga uppgift har varit att redovisa hur system för normkontroll kan konstrueras och ta fram förslag på olika modeller för sådan kontroll.

Expertgruppen har nu redovisat sitt arbete i en rapport. Grundlagsutredningen har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporten.

Läs mer på Grundlagsutredningens hemsida