Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att skadeståndslagens regler om ideellt skadestånd vid kränkning ändras.

Enligt en HD-dom (NJA 2005, s. 462) ska den som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta på grund av fel eller försummelse i myndighetsutövning få ersättning för detta. Detta ska förtydligas genom ett tillägg i skadeståndslagen. Dessutom vill regeringen införa en ny beteckning, diskrimineringsersättning, för skadestånd vid diskriminering.

Förslagen finns i DS 2007:10