Svenska domstolar är inte skyldiga att utöva abstrakt normprövning, åtminstone inte om den enskilde har möjlighet att få saken prövad inom ramen för något annat rättsligt förfarande. Det meddelade EG-domstolen i ett förhandsbesked med anledning av spelföretaget Unibets stämning av svenska staten.

Unibet köpte år 2003 annonser i svenska medier, för att marknadsföra sina spel. Staten vidtog då åtgärder mot de aktuella medierna. Detta fick Unibet att stämma svenska staten. Företaget ville pröva om lotterilagens regler verkligen överensstämmer med EG-rätten. Såväl tingsrätt som hovrätt avslog dock Unibets krav på skadestånd och interimistiska åtgärder, med hänvisning till att det inte förelåg något konkret rättsförhållande mellan företaget och svenska staten i den aktuella frågan. Enligt svensk lag kan bara den som själv är berörd i ett visst fall begära lagprövning.

Unibet överklagade till Högsta domstolen, som vände sig till EG-domstolen med frågor om de svenska processreglerna på detta område är förenliga med EG-rätten. EG-domstolen svarar i sitt förhandsbesked ja, eftersom Unibet anses ha tillgång till andra effektiva rättsmedel för att få frågan utredd.

Frågan om lotterilagen är förenlig EG-rätten är också aktuell i två andra mål, där Unibet är part. Dels ett brottmål, där Unibet står åtalade för brott mot lotterilagen, och dels ett tillståndsmål om rätten att bedriva spelverksamhet. I dessa båda fall kan Unibet troligen kräva normprövning.

Läs domen.