Högsta domstolen har i en dom slagit fast att tio års fängelse ska vara normalstraffet för mord.

”Livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste fallen”, skriver HD.

HD för i domen en diskussion om att livstidsstraffet de senaste åren har blivit en allt vanligare påföljd vid mord.

”Det kan vidare anmärkas att det inte bara har varit en utveckling mot en större andel morddomar med livstidsstraff utan också en skärpning av den påföljd som i realiteten följer av ett sådant straff.”

HD skriver vidare:

”Enbart det att mordet i det aktuella fallet begåtts med kniv mot en skyddslös närstående i hennes hem motiverar inte att straffet ska bli fängelse på livstid. Inte heller en samlad bedömning av alla omständigheterna i målet ger anledning till att döma till livstidsstraff.”

HD fastställde i det här målet hovrättens dom på tio års fängelse för mord.

Läs domen HD B 353-07