Den så kallade Penningtvättsutredningen föreslår i sitt betänkande nya och mer detaljerade regler för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Förslaget innebär att företag både inom och utanför den finansiella sektorn behöver ha en mer utvecklad kännedom om sina kunder framöver. Liksom tidigare ska företag, även advokatbyråer, vara skyldiga att anmäla misstänkt penningtvätt till finanspolisen.

Utredningen vill att Advokatsamfundet ska utöva tillsyn över att advokaterna följer reglerna om penningtvätt.

Förslagen syftar till att implementera det så kallade tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG) i Sverige.

Läs mer i betänkandet SOU 2007:23