Att driva in skulder över nationsgränserna är ofta en omständlig och dyrbar procedur. Risken är stor att gäldenären flyttar pengarna för att på så vis undkomma skulden. EU-kommissionen har därför presenterat ett förslag om gemensamma EU-regler om säkring av banktillgångar. Förslaget, som presenteras i en så kallad Grönbok, innebär att pengar ska kunna frysas på konton i EU-länderna, för att förhindra att de flyttas.

Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, stöder förslaget. Enligt kommissionen ska frysningen av konton enbart göras för att skydda tillgångarna, och borgenären ska inte kunna göra anspråk på dem enbart på grundval av frysningen. CCBE betonar dock att det är viktigt att göra en noggrann avvägning mellan borgenärens intresse av att få tillbaka sina pengar, och gäldenärens rättssäkerhet.

Läs CCBE:s kommentarer till Grönboken