Antalet anmälningar mot advokater för att de brutit mot god advokatsed minskade under både 2005 och 2006. Under det gångna året inkom 516 anmälningar mot advokater, varav drygt 40 avsåg omprövningar av tidigare avgjorda ärenden.

 

Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 588 ärenden under 2006. De flesta ärendena avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 160 ärenden. Av dessa fälldes advokaten i 85 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 25 ärenden.

 

Det finns mer än 4 300 advokater och drygt 1 200 biträdande jurister som omfattas av Advokatsamfundets tillsyn. Antalet advokatuppdrag i Sverige beräknas ha överstigit en halv miljon under perioden.

 

– Det är glädjande att antalet anmälningar minskar, trots att antalet advokater och advokatuppdrag stadigt ökar. Det visar att svenska advokater håller en hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

 

En advokat blev utesluten ur samfundet. Advokaten hade lämnat en utomstående person uppgifter som han fått i samband med en häktningsförhandling. Förhandlingen hade hållits inom stängda dörrar. Beslut om restriktioner och yppandeförbud hade meddelats.

 

I två fall beslutades om varning med straffavgift. I det ena fallet hade advokaten bland annat försummat att insända revisionsberättelser, vilket Advokatsamfundets bokföringsreglemente kräver. Han hade också, i strid med dåvarande aktiebolagslag, upptagit otillåtna lån i advokataktiebolaget. I det andra fallet hade advokaten uppträtt alkoholpåverkad vid förhandling i domstol. Advokaten hade tidigare gjort sig skyldig till likartat uppträdande.

 

I 20 ärenden utdelades varning. I ett fall hade advokaten utan laga förfall uteblivit från tre edgångssammanträden i domstol. I ett annat ärende hade advokaten under en längre tid underlåtit att lämna in advokataktiebolagets deklarationer för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Advokaten hade inte heller lämnat advokatbolagets deklaration i rätt tid. I ett tredje fall hade advokaten träffat avtal med klienten om att arvodet skulle beräknas som en andel av klientens inkomst.

 

I de flesta ärenden som ledde till åtgärd mot advokaterna utdelades den mildaste påföljden, erinran (62).

 


Statistik över disciplinärenden 2006

 

Föregående års siffror för disciplinnämnden (DN), prövningsavdelningarna och styrelsen anges inom parentes.

 

Inkomna disciplinanmälningar: 516 (546)

 

Slutbehandlade ärenden

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

Totalt

160 (153)

428* (465)*

588* (618)*

* Innefattar även ärenden som prövningsavdelningarna hänskjutit till disciplinnämnden

 

Utgång

 

Beslut

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

 

Totalt

Uteslutning

1 (1)

1 (1)

Varning med straffavgift

2 (4)

2 (4)

Varning

20 (16)

20 (16)

Erinran

62 (58)

62 (58)

Uttalande

5 (8)

20 (23)

25 (31)

Ingen åtgärd

19 (26)

299 (310)

318 (336)

Avskrivning m.m.

2 (3)

14 (39)

16 (42)

Avvisning**

49 (37)

2 (—)

51 (37)

Till DN hänskjutna ärenden

93 (93)

93 (93)

** Under rubriken avvisning redovisas avvisade omprövningsärenden.

 

Totalt antal

påföljder/uttalanden

 

90 (87)

 

20 (23)

 

110 (110)

 

Advokatsamfundets styrelse:

Antal avskrivna ärenden i fråga om upptagande av disciplinärende mot advokat: 11 (15)

Antal upptagna disciplinärenden mot advokat: 25 (21)

 

Allmänt om disciplinverksamheten

Ett disciplinärt ingripande föranleds i allmänhet av en anmälan från en klient eller annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden. Disciplinnämnden består av elva ledamöter, åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om beslutets innehåll, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

 

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. En prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan, i fall där en påföljd inte anses nödvändig, göra ett uttalande. Publicering av disciplinnämndens avgöranden sker i tidskriften Advokaten och på samfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

 

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.