Lördag den 6 december undertecknade företrädare för en rad av världens advokatorganisationer en konvention till stöd för rätten till en rättvis rättegång. Konventionen undertecknades i Paris i samband med högtidlighållandet av att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år.

Med undertecknandet deklarerar advokaterna sitt stöd för "the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms", som undertecknades av advokater i Paris 1987. Konventionen är också en manifestation av advokaternas vilja till samarbete kring skyddet för rättsstaten och mänskliga rättigheter.

Sveriges advokatsamfund kommer att underteckna konventionen.

Läs konventionen!