Det skriver utrikesminister Carl Bildt i ett svar till advokaten och riksdagsledamoten Jan Ertsborn (fp) apropå en krönika av Elisabeth Fura-Sandström i Advkaten nr 8, 2008.

 

Krönikan  handlade om hur det blotta antalet ärenden riskerar att dränka Europadomstolens viktiga arbete. I dag har över tio tusen ärenden avgjorts, och nära hundra tusen ligger och väntar. Av dessa utgör ärenden från ryska medborgare en fjärdedel.

 

 ”Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att säkerställa att Europadomstolen kan fortsätta sitt värdefulla arbete?”, frågade Jan Ertsborn utrikesministern, efter att ha läst krönikan.

 

Utrikesminister Carl Bildt svarar: ”Frågan är högt prioriterad under det svenska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté som pågår från maj till slutet av november i år”, försäkrar han.

 

I brevet förklarar Bildt bland annat hur ministerkommittén efter förslag från Sverige den 22 oktober 2008 beslutat att följa upp det arbete som initierats vid ett kollokvium i Stockholm på temat: ”Towards stronger implementation of the European Convention on Human Rights at national level” - för att minska antal ärenden i Europadomstolen genom att fler av dem prövas på nationell nivå.

 

Uppföljningen ska senare behandlas av Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) där Sverige finns representerat, skriver utrikesministern vidare.

 

Carl Bildt skriver också att han i egenskap av ordförande för ministerkommittén den 22 maj 2008 skrev ett brev till Rysslands president Medvedev där han vädjade om ett snabbt och positivt beslut i frågan om Europadomstolens orimliga situation. Något sådant beslut har ännu inte tagits.

 

Till sist skriver Bildt att Sverige har väckt frågan om att tillämpa någon eller några av bestämmelserna i protokoll 14 i förhållande till de medlemsstater som ratificerat protokollet, i avvaktan på en rysk ratifikation. Det skulle kunna ske genom resolution beslutad av Europarådets ministerkommitté och saken har diskuterats där. Senast den 31 mars 2009 ska Europarådets kommitté för folkrättsliga frågor lämna ett yttrande i frågan till ministerkommittén.

 

Läs Elisabeth Fura-Sandströms krönika här.