Att spara DNA och fingeravtryck från personer som misstänkts men inte dömts för brott strider mot Europakonventionens artikel 8, om rätten till skydd för privat- och familjeliv. Det fastslog Europadomstolen i en dom den 4 december.

Målet gällde två brittiska medborgare, som varit misstänkta för olika brott. Under brottsutredningarna togs fingeravtryck och DNA-prov. Den ene mannen friades från misstankarna. I det andra fallet lades målet ner. De båda männen begärde då att DNA-proverna och fingeravtrycken skulle förstöras. De fick dock nej på sin begäran, eftersom England och Wales tillåter att sådana prover under vissa förutsättningar sparas för en obegränsad tid.

Europadomstolen konstaterar att skyddet för privat- och familjeliv måste vägas mot samhällsintresset. Att utan tidsgräns spara DNA och fingeravtryck från personer som inte är dömda är dock ett oproportionerligt ingrepp i enskildas integritet. Storbritannien döms att ersätta de båda männen med 42 000 euro.

Europadomstolen noterar i sin dom att England, Wales och Nordirland tycks vara det enda jurisdiktionen inom Europarådet som tillåter att DNA och fingeravtryck från icke dömda personer sparas för obegränsad tid.

Läs domen i målet S. and Marper v. the United Kingdom