Förtroendeutredningen tillsattes av regeringen efter ett beslut i juni 2007. Lagmannen Sigurd Heuman utsågs till särskild utredare och en referensgrupp bildades, där bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström ingick.

Enligt utredningen innebär allmänhetens låga förtroende för domstolarna i förlängningen ett hot mot rättsstaten. Det riskerar också att leda till att människor väljer att vända sig till andra organ än domstolarna för att lösa sina tvister.

- Går förtroendet ner för en part i rättsväsendet så går det ner för alla, varnade Sigurd Heuman vid presskonferensen i samband med överlämnandet.

Ett par orsaker till att inte fler har ett gott förtroende för domstolarna anses vara att domsluten skrivs på ett för allmänheten svårförståeligt sätt samt att domarna själva ofta skyr kontakter med medierna.

- Attityden finns att "jag har skrivit min dom, det får räcka". Men det är inte acceptabelt. Vi anser att det finns en förklaringsbörda för domstolarna att reda ut och förklara hur man tänkt och resonerat i olika domar. Att bara skriva för sina kollegor är en farlig väg att gå, sa Heuman.

Frågan om tv-sända rättegångar tas upp i betänkandet, men där ges inga förslag från utredarna. Sigurd Heuman uttryckte sig skeptiskt:

- Det är tveksamt om tv-sända rättegångar kan öka förtroendet för domstolarnas verksamhet. Vi tror att det istället finns risk för ökad dramatisering av rättegångarna som går ut över det mer pedagogiska ändamålet. Vi tror att personer som hörs i domstolarna också kan bli starkt påverkade av mediets närvarande. Det har vi ingen grundlig studie som visar, utan vi gissar bara där.

Utredaren föreslår

Utredaren föreslår att domstolarna anammar det språkpolitiska målet att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. De föreslår även att det utses en särskild bemötandeombudsman inom Sveriges domstolar för att fånga upp parters och andras synpunkter.

Domstolarna föreslås också vidta åtgärder för ett mer aktivt förhållningssätt till medierna, till exempel genom att utveckla Domstolsverkets mediegrupp och utse presstalesmän i domstolarna samt en pressjour på Domstolsverket. Presstjänsten ska sedan kunna slussa vidare domstolsspecifika frågor till särskilda "mediedomare".
- Det kostar pengar. Men förtroende måste få kosta pengar, konstaterade Sigurd Heuman vid presskonferensen.

I utredningens nionde kapitel presenteras en uträkning där utredarnas förslag innebär ökade personalkostnader om 6,5-9,5 miljoner kronor om året.
- Det tycker vi att det är värt. Återstår att se om politikerna tycker det.

SOU 2008: 106  Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag

Tidigare artiklar om Förtroendeutredningen:
Advokaten nr 6 2008   
Advokaten nr 1 2008 
Advokaten nr 7 2007