Regeringen föreslår idag, den 4 december, i en proposition att rättighetsinnehavare ska kunna begära ut uppgifter om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. På detta vis ska upphovsmän ges bättre möjligheter att stoppa intrång i upphovsrätten. Rättighetshavaren kan i dagsläget inte få ut information om vem som har ett IP-nummer.

Regeringens förslag innebär att svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska alltså bara få ske när en domstol har beslutat om detta. Beslut ska meddelas om rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen. Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, bland annat den enskildes integritet.

Det ska enligt förslaget krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Exempelvis kan det handla om uppladdning av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via Internet, eller omfattande nedladdning. Är det däremot endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut. Den som har IP-adressen ska informeras om utlämnandet efter viss tid.

Reglerna kommer, till skillnad från vad som annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag, endast kunna tillämpas i fråga om intrång som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft.

Propositionen syftar till att implementera EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred). Direktivet, som antogs i april 2004, gäller för alla typer av immateriella rättigheter, dvs. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc., såväl i fysisk som i digital miljö. I departementspromemorian Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (Ds 2007:19), som överlämnades i juli 2007, föreslogs hur direktivet ska implementeras i Sverige.

Advokatsamfundet yttrade sig i september 2007 över promemorian Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område −genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19). Samfundet tillstyrkte förslaget i huvudsak, men ansåg att det behövdes flera kompletteringar.

Läs Advokatsamfundets remissvar!