Högsta domstolen har ändrat hovrättens beslut om ersättning till en offentlig försvarare som nekats ersättning för tid han lagt ned på telefon- och faxkommunikation med en klient. Justitiekanslern ansåg att det var tillräckligt med en och en halv timme för den typen av arbete medan ombudet begärt ersättning för tre och en halv timme. 

HD uttalade att det saknades skäl att göra skillnad mellan personliga möten och kontakter via telefon, telefax eller post. En rimlighetsbedömning måste göras utifrån vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillvarata klientens intressen. I det aktuella fallet var klienten frihetsberövad och led av en allvarlig psykisk störning. Hon var också mycket engagerad i hur försvaret skulle skötas. HD ansåg att det utifrån dessa omständigheter var rimligt att det tagit tre och en halv timme för ombudet att utföra den delen av försvararuppdraget.