I en skrivelse till riksdagen presenterade regeringen idag, den 8 februari, en samlad strategi för bekämpning av terrorism i och utanför Sveriges gränser. På presskonferensen sade utrikesminister Carl Bildt att hoten om terrorism finns även i Sverige och att insatser skall göras för att undvika att Sverige blir en bas för terrorverksamhet.

En rad åtgärder har redan vidtagits, bland annat har Säkerhetspolisen fått ökade anslag. Även rättsvårdande myndigheter har fått effektivare verktyg mot terrorismen, exempelvis genom hemlig rumsavlyssning och preventiv användning av hemliga tvångsmedel. Enligt justitieminister Beatrice Ask ska de utökade möjligheterna till hemlig tvångsmedelsanvändning dock inte kränka enskilda medborgares integritet. Hon hänvisade till den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämden som bland annat har till uppgift att efter anmälan från enskilda utreda om otillåten övervakning har ägt rum. Enligt Ask är bistånd och internationellt samarbete, bland annat genom informationsutbyte, också viktiga åtgärder för att motarbeta terrorismens framväxt.