Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2007

Antalet anmälningar konstant trots rekordmånga advokater

Antalet advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyråer har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Trots det ligger antalet anmälningar idag på samma nivå som för tio år sedan.

1998 fanns det 4 140 verksamma advokater och biträdande jurister vilket kan jämföras med att det idag finns totalt 5 600 verksamma advokater och biträdande jurister. Trots att yrkeskåren haft en tillväxt på cirka 40 procent har antalet anmälningar inte ökat. 2007 kom det in 492 anmälningar vilket kan jämföras med över 500 anmälningar år 1998.  

Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 869 ärenden under 2007. De flesta ärendena avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 180 ärenden. Av dessa fälldes advokaten i 99 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 59 ärenden.

Den stora ökningen i antalet prövade ärenden (588 ärenden 2006 jämfört med 869 ärenden 2007) beror på att Advokatsamfundets satsat kraftigt på att korta handläggningstiderna för inkomna anmälningar. Målsättningen är att handläggningstiden ska understiga sex månader och att ärendebalanserna ska vara minsta möjliga. 

– Det är glädjande att advokatkåren växer och att samtidigt kunna notera att antalet anmälningar relativt sett sjunker, säger Anne Ramberg Advokatsamfundets generalsekreterare. Hon tillägger:
– Kansliet och disciplinnämnden har gjort en stor insats för att minska balanserna och ytterligare effektivisera arbetet.

Två advokater blev uteslutna ur samfundet. I det ena fallet hade advokaten bl a inte lämnat tillfredsställande redovisning av uppburna klientmedel, blivit avvisad som ombud i tingsrätt, gjort sig onåbar för Högsta domstolen, Svea Hovrätt och Advokatsamfundet. I det andra fallet hade advokaten bl a drivit sin advokatverksamhet i en juridisk person som varit ur stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser, undandragit sig delgivning och försummat att efterkomma domstols förelägganden.

I 15 fall beslutades om varning med straffavgift. Orsaken till den stora ökningen, från två till femton ärenden, jämfört med föregående år är en skärpning av praxis angående underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande till Advokatsamfundet. I ett av fallen hade inte advokaten medverkat till av Advokatsamfundets styrelse beslutad bokföringsgranskning.

 

STATISTIK ÖVER DISCIPLINÄRENDEN 2007

Föregående års siffror anges inom parentes.

Inkomna disciplinanmälningar: 492 (440)
Av styrelsen upptagna disciplinärenden: 31(25)
Avgjorda omprövningsärenden: 43 (51)   

Slutbehandlade ärenden
Disciplinnämnden    Prövningsavdelningarna    Totalt
180 (160)                   689* (428)*                            869* (588)*
* Innefattar 120 (93) ärenden som prövningsavdelningarna hänskjutit till disciplinnämnden

Utgång

Beslut                                           Totalt
Uteslutning                                      2 (1)
Varning med straffavgift                    15 (2)
Varning                                           15 (20)
Erinran                                            67 (62)
Totalt antal fällningar                    99 (85)

Uttalande                                        59 (25)
Ingen åtgärd                                    514 (318)
Avskrivning m.m.                             10 (16)
Avvisning**                                      43 (51)
 

** Under rubriken avvisning redovisas avvisade omprövningsärenden

Allmänt om disciplinverksamheten
Ett disciplinärt ingripande föranleds i allmänhet av en anmälan från en klient eller annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden. Disciplinnämnden består av elva ledamöter, åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om beslutets innehåll, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. En prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan, i fall där en påföljd inte anses nödvändig, göra ett uttalande. Publicering av disciplinnämndens avgöranden sker i tidskriften Advokaten och på samfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.