I en proposition föreslår regeringen en ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, som ger de brottsbekämpande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott. Den nya lagen innehåller vissa sär- och tilläggsbestämmelser när det gäller tvångsmedelsanvändning. Lagen är avsedd att ersätta lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års tvångsmedelslag), som upphör att gälla vid utgången av år 2008

Regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.