Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över betänkandet Internationella sanktioner (SOU 2006:41). I remissvaret trycker Advokatsamfundet på vikten av starkare rättssäkerhet vid internationella sanktioner, inte minst genom möjlighet till domstolsprövning.

Advokatsamfundet skriver bland annat: "Sammanfattningsvis konstaterar Advokatsamfundet att utvecklingen på området medfört att riktade sanktioner i allt större omfattning avviker från acceptabla, rättsstatliga minimikrav på rättssäkerhet. Varken kampen mot terrorismen eller behovet av ett effektivt sanktionssystem får göras till svepskäl för att kränka grundläggande fri- och rättigheter. Den allvarligaste bristen med de rådande systemen för riktade sanktioner är avsaknaden av möjligheter till domstolsprövning."

Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör framtidens sanktionssystem utformas efter ett antal absoluta minimistandarder, som listas i remissvaret:

1. Åtgärder mot misstänkta personer skall bara tillåtas under förutsättning att tillfredsställande bevisnivå uppnåtts. Beslutet att uppföra namn på en sanktionslista måste grunda sig på fullgod utredning och motiveras på acceptabelt sätt.

2. Person, grupp och enhet mot vilken beslut fattas skall informeras om beslutet och grunderna för detta samt upplysas om möjligheten att överklaga.

3. Misstänkta personer skall ha en möjlighet att försvara sig och ha rätt till juridiskt biträde.

4. Misstänkta personer skall beredas tillgång till acceptabel domstolsprövning avseende både straffrättsliga anklagelser och administrativa åtgärder. Verkställighet av beslut måste ske på behörigt sätt.

5. Sanktionslistorna bör (om de inte är tidsbegränsade) ses över var tredje månad. Det måste finnas en reell möjlighet att få sitt namn struket från en lista när förutsättningar därför föreligger.

6. Person, grupp eller enhet som uppförts på sanktionslista utan grund ska ha rätt till ersättning.

Läs remissvaret

Internationella sanktioner (SOU 2006:41)