Regeringen vill förändra reglerna som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för ett lån. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar. Den nya säkerhetsrätten, benämnd företagshypotek, ersätter företagsinteckningen som infördes år 2004.

Förslaget innebär i stort sett en återgång till de tidigare reglerna om företagshypotek. Företagshypoteket ska omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen hör till näringsverksamheten. Det föreslås också att företagshypoteket ska ge en särskild förmånsrätt vid konkurs. Med nuvarande regler omfattar förmånsrätten 55 procent av den lösa egendomen.

Regeringen föreslår också att statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Företagsinteckningar som upplåtits som säkerhet före ikraftträdandet föreslås gälla enligt de nuvarande reglerna fram till den 1 januari 2010, då de omvandlas till företagshypotek.

Till lagrådsremissen