Advokatsamfundet avstyrker förslaget att riksdagen skall godkänna det inom EU upprättade utkastet till rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. I korthet innebär ramförslaget att medlemsstaterna kan begära bevisinhämtning i andra medlemsstater oavsett vilken typ av brott det handlar om. Bevisinhämtningen skulle röra föremål, handlingar och uppgifter.

Advokatsamfundet anser bland annat att avsaknaden av en begränsning av vilka brott förfarandet kan omfatta och det faktum att det är oklart vad som avses med uppgifter innebär att området blir både osäkert och allt för vidsträckt.

Läs Advokatsamfundets yttrande!