Den anmälda ekonomiska brottsligheten har stigit kraftigt under det senaste året. Från första halvåret 2007 till motsvarande period 2008 har det skett en uppgång från strax under 7 000 till närmare 11 000 anmälda brottsmisstankar, enligt Brottsförebyggande rådet. Men ökningen förväntas stiga markant sedan världens börser rasat och den globala konjunkturen dalat under hösten 2008.

Ett utökat samarbete mellan kriminalunderrättelsetjänsterna vid Ekobrottsmyndigheten, polisen och Skatteverkets skattebrottsenheter har lett till att bilden av den grova och organiserade ekobrottsligheten har blivit tydligare. Så tydlig att Ekobrottsmyndighetens generaldirektör i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag manar såväl allmänheten som näringslivet att engagera sig i den växande ekobrottsligheten.

Skatteverket uppskattar att sammanlagt 133 miljarder kronor i skatteintäkter försvinner årligen på grund av fusk, fel och misstag. Skattebortfall till följd av svart arbete beräknas uppgå till omkring 66 miljarder kronor och fusk med moms och punktskatter beräknas till knappt 40 miljarder kronor. Det totala skattefelet uppskattas motsvara omkring fem procent av BNP.

Den ekonomiska brottsligheten utnyttjar också den internationella utvecklingen. Det handlar inte alls bara om placeringar i så kallade skatteparadis, utan också om avregleringar på olika områden som kan utnyttjas av dem som begår ekonomisk brottslighet, pengar skickas mellan utländska bankkonton som ett led i penningtvätt, momskaruseller snurrar över gränserna och utländska bolag används för att dölja brott eller brottsvinster, enligt Ekobrottsmyndighetens rapport. Därför stärks nu det internationella samarbetet.

I början av året inrättade även Ekobrottsmyndigheten det Forensiska rådet som en strategisk åtgärd mot den mer avancerade brottsligheten inom näringslivet. Rådet består av företrädare för näringslivet, advokatkåren och Revisorsnämnden.

Se hela rapporten.