I beslutet står bland annat att advokaten i olika hänseenden varit försumlig vid utförandet av sitt uppdrag för sin klient. Han har bland annat – trots att klienten begärt detta ett flertal gånger – underlåtit att göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, vilket han varit skyldig att göra med hänsyn till att kravet på skadeanmälan inte framstår som uppenbart ogrundat. Genom sin underlåtenhet har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokaten har tidigare varnats för underlåtenhet att efterkomma förelägganden att yttra sig i disciplinärenden. Han har inte heller härefter, trots påminnelser, efterkommit förelägganden att yttra sig. Särskilt med beaktande av vad advokaten uppgav vid den muntliga förhandlingen inför beslutet den 21 februari 2008 är omständigheterna synnerligen försvårande.

Han har inte heller trots påminnelse, lämnat Advokatsamfundet efterfrågat besked avseende sin verksamhet. Disciplinnämnden konstaterar att en underlåtenhet att lämna upplysningar till Advokatsamfundet om advokatverksamheten är ett mycket allvarligt brott mot god advokatsed. Förhållandena är sådana att någon annan påföljd än uteslutning inte kan komma i fråga. Nämnden beslutar därför att utesluta advokaten ur Advokatsamfundet enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.

Den uteslutne har fyra veckor på sig att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Uteslutning är den strängaste disciplinära åtgärden som disciplinnämnden kan vidta, och innebär att den uteslutne inte längre får använda titeln advokat.