Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd.

Efter den omfattande debatten om lagen träffades nyligen en politisk överenskommelse i 15 punkter. Enligt uppgörelsen ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. En utredning tillsätts för att se hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses inom dessa ramar.

Uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning har nu getts till Anders Eriksson. Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas.

Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009