Åklagardatautredningen har i dag överlämnat betänkandet Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet (SOU 2008:87) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår en reglering i lag för behandlingen av uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.

Utredningens förslag innebär att det ska vara tillåtet för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (åklagarväsendet) att i sina datorsystem behandla och lagra digitala upptagningar av text, ljud och bild som behövs i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.

Utredningen vill också uppnå ökad effektivitet genom att andra myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet ska få få direktåtkomst till uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet.

Av integritetsskäl föreslås att viktigare frågor regleras i lag. Tillgången till uppgifter ska alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Till skydd för de registrerades personliga integritet föreslås vissa grundläggande rättigheter för enskilda. Förutom rätt till information, rättelse och skadestånd får vissa beslut av myndigheterna inom åklagarväsendet överklagas. För att värna skyddet för enskildas personliga integritet föreslår utredningen vidare att möjligheten att behandla känsliga personuppgifter begränsas.

Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet
(SOU 2008:87)