Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar förslaget att polisen ges möjlighet att avlägsna deltagare i ordningsstörande folksamlingar en längre sträcka än vad dagens regelverk möjliggör. Förslaget lades fram i en departementspromemoria under sommaren.

I sitt remissvar skriver Advokatsamfundet bland annat att:
”Av utredningen framgår inte annat än att den föreslagna åtgärden ska kunna riktas mot alla deltagarna i en ordningsstörande folksamling utan någon åtskillnad mellan dem som faktiskt stört ordningen eller enbart varit passiva åskådare. Det är alltså frågan om ett kollektivt avlägsnande oberoende av de enskilda personernas agerande.

Samfundet ifrågasätter om ett kollektivt avlägsnande är förenligt med de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som garanteras i Europakonventionen främst med hänsyn till att det saknas garantier för att inte också ”oskyldiga” kommer att avlägsnas.”

Läs remissvaret!

Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m. (Ds 2008:54)