En lagändring som trädde i kraft i januari 2007 innebär att fler som sitter i fängelse ska slussas ut innan de friges. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något sådant resultat. Första året efter reformen är andelen som fick utsluss densamma som för fem år sedan. Det visar en uppföljning som Brå gjort på regeringens uppdrag. Utslussning innebäratt den intagne får avtjäna sista delen av straffet utanför murarna till exempel genom elektronisk övervakning eller i sluten missbruksvård.
 
År 2007 ändrades kriminalvårdslagen så att fler intagna skulle kunna få utslussning. Sedan tidigare är det möjligt för dem med längre fängelsestraff att få avsluta straffet i hemmet med fotboja, en möjlighet som 2007 utvidgades till att även gälla dem med kortare fängelsestraff. Därutöver sänktes kraven för missbrukare att få vara på behandlingshem de sista månaderna före frigivningen och en ny utslussningsform, halvvägshus, infördes.

En uppföljning av effekterna det första året visar att antalet som får utslussning inte ökat, trots regeringens ambitioner. Inte heller den preliminära statistiken för första halvåret 2008 visar på någon nämnvärd ökning. Andelen av dem som dömts till minst sex månaders fängelse och som får utslussning är densamma som för fem år sedan – en tredjedel. Av alla intagna är det närmare 70 procent som är missbrukare, men bland dem är det endast en fjärdedel som får utslussning.
Enligt Brå:s bedömning kan det finnas flera skäl till att antalet intagna som fått utslussning inte ökat. Dels handlar det om bristande information till de intagna, liksom dålig tidsplanering från anstalternas sida. Dels är inte alla intagna motiverade till utslussning, vilket kräver aktiva motivationsinsatser från Kriminalvården. Men det främsta skälet är att Kriminalvården har svårt att hitta en balans mellan kraven på ”säker verkställighet”, där andelen som missköter sig eller avviker minimeras, och behovet av vård och behandling i syfte att minska risken för återfall efter frigivningen. ´

Rapporten 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården kan laddas ner på www.bra.se.