I propositionen föreslås att mål där den nya diskrimineringslagen är tillämplig ska avgöras av Arbetsdomstolen i en sammansättning med fem ledamöter. Två av ledamöterna ska vara representanter för arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan. Parterna i målet kan begära att domstolen ska ha en sammansättning med sju ledamöter.

Idag avgörs diskrimineringsmål i regel med sju ledamöter, varav totalt fyra företräder arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Diskrimineringskommittén föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2006:22) att Arbetsdomstolens sammansättning i diskrimineringsmål skulle ändras, så att intresseledamöterna inte skulle utgöra majoritet i målen. Diskrimineringskommitténs skäl var att det inte utifrån sett får finnas några tvivel om att Arbetsdomstolen är opartisk.

Regeringen går på kommitténs linje och förespråkar en ordning där det inte ens kan misstänkas att domstolen skulle vara partisk.

Propositionen lämnas till riksdagen den 16 september 2008. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, samtidigt med den nya diskrimineringslagen.