Migrationsverket införde för några månader sedan nya rutiner ersättningen till offentliga biträden. En viktig förändring är att man inte längre rutinmässigt betalar ut förskott. Istället ska yrkanden om förskott prövas i varje enskilt fall.

Migrationsverkets nya policy gäller inte bara kostnaden för biträdenas arbete, utan också utlägg för till exempel tolkkostnader.

Advokatsamfundet har varit i kontakt med Migrationsverket och pekat på de problem som uppstår för advokaterna.
– Många advokater får sin huvudsakliga inkomst genom uppdraget som offentligt biträde. Migrationsverkets agerande får stora ekonomiska konsekvenser för dem. Jag ifrågasätter starkt att advokater ska agera bank år ett statligt verk, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som betonar att samfundet noga följer tillämpningen av de nya rutinerna.