En utredning föreslår nu ändrade regler för sammansättningen av Högsta domstolen och Regeringsrätten. Utredningen vill bland annat ta bort kravet på att domstolarna ska vara indelade i avdelningar.

Utredaren vill också ge domstolarna större frihet att bestämma om sammansättningen i olika mål.Sammansättningen med fem ledamöter förbehålls prövning i sak av sådana frågor som utgör domstolens centrala rättskipande uppgifter. Vid övriga prövningar ska det enligt förslaget överlämnas åt domstolarna att bestämma sammansättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Läs utredningen.