Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet om förslag till sänkt aktiekapitalkrav

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 oktober 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49).

Samtidigt yttrade sig Advokatsamfundet om promemorian om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om ett lägsta aktiekapital på 50 000 kr, men avstyrker möjligheten till en successiv inbetalning av aktiekapitalet. Regeringen bör dock överväga att avvakta med införandet av bestämmelser rörande en sänkning av aktiekapitalet till dess att reglerna om kapitalskydd vidare utretts. Om och när privata europabolag har införts bör en utvärdering göras av behovet av svenska privata aktiebolag.

Läs hela remissvaret här.