Samtidigt yttrade sig Advokatsamfundet om promemorian om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om ett lägsta aktiekapital på 50 000 kr, men avstyrker möjligheten till en successiv inbetalning av aktiekapitalet. Regeringen bör dock överväga att avvakta med införandet av bestämmelser rörande en sänkning av aktiekapitalet till dess att reglerna om kapitalskydd vidare utretts. Om och när privata europabolag har införts bör en utvärdering göras av behovet av svenska privata aktiebolag.

Läs hela remissvaret här.