Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet om samordning av uppgiftsinsamling

Sveriges advokatsamfund har beretts tillfälle att yttra sig över Bolagsverkets och Skatteverkets förstudierapport Enklare att lämna räkenskapsuppgifter med förslag till samordnad inlämning av räkenskapsuppgifter till verken.

Sveriges advokatsamfund har ingen erinran mot förslagen i promemorian, men vill ändå lämna nedan synpunkter.

Valet av XBRL som tekniskt format för överföringen av information. Advokatsamfundet har inga egentliga synpunkter på det tekniska format som används för överföringen av information. Advokatsamfundet kan dock konstatera att det valda formatet används i många sammanhang och av flera myndigheter, något som möjliggör för gemensamma tekniska lösningar och kompatibla system.

Läs hela remissvaret här.