Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya DO övervakar ny diskrimineringslag

Den 1 januari 2009 trädde en ny lag, diskrimineringslagen, i kraft (SFS 2008:567). Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Den nya lagen innebär bland annat förbud mot diskriminering som har samband med kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande uttryck eller identitet.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

De tidigare myndigheterna: Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning har slagits samman och bildar tillsammans den nya Diskrimineringsombudsmannen.

Ombudsman på den nya myndigheten, är Katri Linna.

-Jag kommer att verka för att Diskrimineringsombudsmannen tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och visionen om allas lika rättigheter för att motverka och förebygga diskriminering. Min absoluta förhoppning är att frågor som rör kränkning av mänskliga rättigheter i Sverige nu går in i ett nytt skede och får en tyngd i samhällsdebatten, säger Katri Linna i ett pressmeddelande.

Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Den nya diskrimineringslagen