Regeringen har gett generaldirektören vid Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar i uppdrag att kartlägga polisens behov av stöd från utländska brottsbekämpande myndigheter med operativa insatser i Sverige.

Den ökade internationaliseringen och brottslighetens alltmer gränsöverskridande karaktär ställer nya krav på polisens arbetsmetoder och förmåga att samarbeta med polisorganisationer i andra länder. Det kan gälla vid internationella evenemang då personer från andra länder brukar komma till Sverige och det därför kan vara värdefullt om poliser från dessa länder finns på plats. Ett exempel kan vara vid vissa idrottsevenemang där det finns en risk för omfattande ordningsstörningar. Även brottslighet som har förgreningar i flera länder, till exempel människosmuggling, kan i många fall förebyggas bättre genom ett närmare operativt samarbete. I uppdraget till utredaren ingår att överväga i vilken utsträckning det ska vara möjligt att ta emot sådant stöd i Sverige.

Frågor som utredaren ska titta närmare på är bland annat för vilka syften och under vilka förutsättningar insatser där utländsk polis deltar ska få genomföras i Sverige, vilka uppgifter utländsk polis ska få utföra i samband med en sådan insats och vilka befogenheter de ska kunna ges.

Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 31 december 2010.