Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet om Den enskildes val av rättsligt biträde

Sveriges advokatsamfund har beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Den enskildes val av rättsligt biträde.

Advokatsamfundet ifrågasätter om förslagen kommer att innebära några förbättringar utifrån syftet med förändringarna och likaså om förslagen överhuvudtaget är nödvändiga med hänsyn till Sveriges svar på det motiverade yttrande från Kommissionen som är grunden till förslagen i promemorian. 

Läs hela remissvaret här.  

Läs departementspromemorian (Ds 2008:85) här.