Advokatsamfundet ifrågasätter om förslagen kommer att innebära några förbättringar utifrån syftet med förändringarna och likaså om förslagen överhuvudtaget är nödvändiga med hänsyn till Sveriges svar på det motiverade yttrande från Kommissionen som är grunden till förslagen i promemorian. 

Läs hela remissvaret här.

Läs departementspromemorian (Ds 2008:85) här.