Försvararen hade tidigare nekats den ersättning hon yrkat, då hon enligt hovrätten visat försummelse genom att hon inte åberopat ett förhör med en dansk rättsläkare i ett tidigare skede, varigenom hon orsakat en ny huvudförhandling, med de kostnader det medförde.

HD bedömde däremot att försvararen hade åberopat bevisning som hon hade bedömt skulle vara tillräcklig. Att hon sedan såg sig nödgad att gå vidare och tillföra ny bevisning var enligt HD påkallat för att tillvarata huvudmannens rätt.

Läs HD:s dom här.