Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Om försörjningskrav vid anhöriginvandring

Sveriges advokatsamfund har genom remiss beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utredningen (SOU 2008:114) anser att det kan finnas situationer då det finns skäl att göra undantag från försörjningskravet i 5 kap. 3 b § första stycket. Enligt andra stycket i förslaget får kraven på försörjning helt eller delvis efterges om det finns synnerliga skäl. Utredningen föreslår dock inte något generellt undantag för barn.

Advokatsamfundet anser att ett generellt undantag från försörj­ningskravet ska införas avseende barn. 

Läs hela remissvaret här.

Läs hela utredningen här (SOU 2008:114).