Översynen har fokuserat på de effekter som regelverket på rättshjälpsområdet har för de rättssökande, och föreslår några förändringar till den 1996 reformerade lagen:

  • Att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att hjälpa föräldrar som separerat med beräkning av underhållsbidrag till barn
  • Att barn ska ha utvidgad möjlighet till rättshjälp för att kunna få ett rättmätigt underhåll
  • Att brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras
  • Att en mer praktisk reglering i fråga om återförande från utlandet av olovligt bortförda barn bör initieras

Verket föreslår också att en rättssökande som uttömt sitt rättsskydd i försäkring ska få möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans. I enlighet med vad riksdagen tillkännagett föreslås slutligen en utvidgad rätt till rättshjälp för näringsidkare.

Översynen har genomförts av Domstolsverket i samråd med Sveriges Advokatsamfund,  Försäkringsförbundet, Justitiekanslern, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket, Rättshjälpsmyndigheten, Socialstyrelsen och representanter från domstolarna.

Ladda ner rapporten här.