Socialstyrelsen fick 2007 i uppdrag av regeringen att utreda och analysera förutsättningarna för att införa ett system för utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott i nära relationer.

I en nyligen publicerad rapport föreslår Socialstyrelsen införandet av ett sådant system, samt att utredningarna regleras i en ny lag som så långt som möjligt motsvarar lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. (LuB). I förarbetena till LuB framkommer vikten av en lättillgänglig reglering när många myndigheter och enskilda yrkesutövare berörs, och samma förhållanden bör gälla den om brott mot kvinnor begågna av närstående.

Utredningsmyndighet föreslås även bli Socialstyrelsen och verksamheten bör införlivas med den som regleras av LuB, heter det i rapporten. Författningsförslagen i rapporten har givits samma form som är bruklig i propositioner, för tydlighets skull.

Bakgrunden till rapporten finns i propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. (prop. 2006/07:38)

Läs Socialstyrelsens rapport här.