Advokatsamfundet har i flera år påpekat felaktigheter i hur man beräknar den så kallade timkostnadsnormen, som styr ersättningen till bland andra försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Trots detta har inte systemet förändrats.

Domstolsverket presenterade i september sitt förslag till ny timkostnadsnorm för 2010, en höjning med 30 kronor jämfört med årets norm. Advokatsamfundet reagerar nu på detta. I ett brev uppmanar samfundet justitieminister Beatrice Ask att snarast vidta åtgärder för att förändra timkostnadsnormen.

I brevet skriver man bland annat att: "Samtliga grundläggande invändningar mot beräkningsmetoden avseende timkostnadsnormen kvarstår. Advokatsamfundet anser inte att det är rimligt att beräkningsmetoden fortfarande tar sin utgångspunkt i en myndighetsliknande struktur som upphörde 1999."

Läs brevet från Advokatsamfundet!