2008 års kameraövervakningsutredning överlämnade igår sitt förslag till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren, lagmannen Margareta Åberg, har haft till uppgift att se över lagen om allmän kameraövervakning. I uppdraget ingick bland annat att kartlägga tillämpningen av lagen och analysera hur gränsdragningen mellan tillståndspliktig och tillståndsfri övervakning fungerar. Dessutom skulle utredaren överväga ytterligare förstärkningar av integritetsskyddet.

Idag finns det bestämmelser om allmän kameraövervakning både i lagen om allmän kameraövervakning och i personuppgiftslagen.För att minska krånglet föreslår utredningen att alla bestämmelser om allmän kameraövervakning - utom privat kameraövervakning - samlas i kameraövervakningslagen. Lite förenklat kan sägas att kameraövervakningslagen kommer att bestå av bestämmelser från lagen om allmän kameraövervakning samt de regler i personuppgiftslagen som gäller kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde. Tanken är att lagen ska vara överskådlig och enkel att tillämpa. Utredningen har lagt stor vikt vid att lagen ska stämma överens med dataskyddsdirektivet.

Kameraövervakningslagen föreslås inte gälla vid privat kameraövervakning. Det innebär att till exempel användningen av webbkameror och annan övervakning i privatbostäder normalt inte omfattas av lagen. Förslaget innebär en viss försämring av integritetsskyddet, som dock enligt utredaren inte blir särskilt påtaglig i praktiken.

Utredaren vill också stärka integritetsskyddet bland annat genom att särskilda bestämmelser om säkerhet föreslås gälla för all kameraövervakning som bedrivs enligt lagen. Utredningen föreslår vidare en skadeståndsbestämmelse som innebär att den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den övervakade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av bild- och ljudmaterial i strid med lagen orsakar.
Kameraövervakning med rätt att spela in bilder i butikslokaler föreslås bli tillåtet efter anmälan. I dag krävs tillstånd.

Den tid som material från kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde får sparas föreslås förlängas från en månad till högst tre månader.

Utredningen har kommit fram till att det inte är lämpligt att utvidga bankernas och detaljhandelns möjligheter att förmedla bilder på brottsmisstänkta personer till andra banker eller butiker.

SOU: 2009:87 En ny kameraövervakningslag