Utredningen Kriminalvårdens effektivitet överlämnade igår måndag sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.

I betänkandet konstateras att de övergripande målen för Kriminalvården inte har preciserats i myndighetens dagliga verksamhet. Kriminalvården bör koppla samman sin vision, de strategiska målen och den operativa verksamheten för att förbättra verksamhetens effektivitet och organisationens resultat. Eftersom Kriminalvården i flera avseenden saknar ett strategiskt ramverk brister ofta samordningen mellan olika utvecklingsinsatser inom myndigheten. Ledningens styrning framstår som otydlig för den kriminalvårdspersonal som arbetar i den klientnära verksamheten.

Utredningen föreslår vidare att regeringen ska överväga att komplettera de årliga regleringsbreven för myndigheten med fleråriga styrdokument. En mer långsiktig styrning ger förutsättningar för Kriminalvården att till exempel hantera det långsiktiga lokalförsörjningsbehovet på ett effektivt sätt.

Utredningen anser också att det behövs en ny myndighet för tillsyn av Kriminalvårdens verksamhet.

Kriminalvården - ledning och styrning (SOU 2009:80)